SUNČANI HVAR HOTELI

SUNČANI HVAR HOTELI
Dolac bb
Hvar
Telefon: +385(21)750 000 Fax: +385(21)750 001

Amfora, Hvar grand beach resort, conference & spa Tel.:750 300 • Fax: 750 301 Adriana, Hvar marina hotel & spa Tel.:750 200 • Fax: 750 201 Riva, Hvar yacht harbour hotel Tel.:750 100 • Fax: 750 101 Dalmacija, Hvar villa hotel Tel.: 741 120 • Fax.: 742 609 Delfin Hvar harbourcourt hotel Tel.: 741 168 • Fax.: 742 608 Pharos, Hvar bayhill hotel Tel.: 741 028 • Fax.: 743 025 Sirena, Hvar beachwood hotel Tel.: 741 144 • Fax.: 742 189 The Palace, Hvar Tel.: 741 966, 741 906•Fax.: 742 420